صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی 

طرح های تحقیقاتی پایان یافته مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت

 1. مرور نظام مند عوامل مرتبط با تعداد استنادات دریافتی توسط مقالات
 2. تحلیل محتوایی پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بازه زمانی 1385 الی 1392
 3. طراحی مجموعه حداقل داده های نظام مدیریت اطلاعات برای صدمات سوختگی - یک مطلعه
 4. بررسی اصول نظام نامه اخلاقی سلامت الکترونیک در وب سایت های مصرف کنندگان اطلاعات سلامت در ایران و کشورهای منتخب
 5. بررسی موانع پیاده سازی آموزش الکترونیک در دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی در سال 1393


طرح های تحقیقاتی در حال اجرا توسط مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت

 1. بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری کارکنان و ایجاد دانش سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان در سال 1393
 2. دیدگاه پرستاران نسبت به علل بروز خطاها و عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی در بیمارستان های آموزشی علوم پزشکی هرمزگان در سال 1393
 3. تعیین رابطه توانمند سازی روان شناختی با تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1393
 4. طراحی سیستم ثبت داده های انومالی جنینی در سال 93
 5. بررسی کارایی نسبی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با استفاده از مدل پابن لاسو در سال های 1387 الی 1391
 6. رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در استفاده از شبکه جهانی وب
 7. الزامات و وبسترهای ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی سلامت استان هرمزگان از دیدگاه مدیران و معاونین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 92
 8. ارزیابی کارایی فنی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها)