صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > تازه های کتاب 

 

 

نام کتاب: توسعه سواد سلامت

 

 

تألیف: عبدالرسول خسروی، خدیجه احمدزاده، زیبا احمدزاده


 

نام کتاب: راهنمای عملی به کارگیری سیستمهای اطلاعات سلامت: مبانی،فرآیند خرید و مدیریت پروژه

 

تألیف: فرید خرمی، راحیل حسینی و ندا آذرمهر


 


 

نام کتاب:مدیریت بحران در جوامع : شاخص های شرایط بحرانی و کاربرد سیستم های اطلاعاتی در بحران

 

 

تألیف:مهندس عبدالمجید تاجور و محمد دهقانی

 

 

نام کتاب: فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان

 

تألیف: نرجس میرابوطالبی زواره


 

نام کتاب: روش تحقیق در علوم پزشکی

 

تألیف: دکتر شهرام زارع، نسرین داوری دولت آبادی، مهربان شاهی


 

نام کتاب: راهنمای اولیه سیستم مدارک پزشک: بر اساس مدل سازمانجهانی بهداشت WHO

 

ترجمه: فرید خرمی، اسماعیل فاضل، مرجان جعفر زاده و مهربان شاهی