صفحه اصلی > چشم انداز مرکز  > اعضای شورای پژوهش  

اعضای شورای پژوهش مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت

1

آقای نادر عالیشان کرمی(سرپرست مرکز)

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

2

دکتر نسرین داوری دولت آبادی

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

3

دکتر مهربان شاهی

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

4

دکتر فرحناز محمدی

-

5

دکتر پروین لک بالا

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

6

دکتر حسام الدین کمال زاده

-

7

خانم کبری کهنوجی

-

8

آقای علیرضا امان الهی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

9

خانم خدیجه احمد زاده

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

10

زهرا مستانه