صفحه اصلی > چشم انداز مرکز  > اولویت های پژوهشی 

اولویت های پژوهشی

 

فناوری اطلاعات سلامت

جنبه های قانونی مدیریت اطلاعات سلامت

نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در سلامت

کاربرد عملی داده کاوی در بهداشت و درمان

میزان انتقال بیماران و علل آن در دانشگاه

مطالعه هزینه اثر بخشی فناوری در نظام سلامت

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

رضایت کاربران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

بهره گیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزکی از منابع دیجیتال

مدیریت دانش و اطلاعات در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نقش کتابخانه ها در یادگیری الکترونیک

نقش ابزارهای وب 2 و وب 3 در کتابخانه های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مطالعه وب سایت های کتابخانه های پزشکی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

اجرا و بهره وری پزشک خانواده

مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی

دسترسی معلولین به خدمات سلامت

بررسی مداخلات موثر در کاهش سوانح و حوادث در استان هرمزگان

اقتصاد سلامت

عدالت در دسترسی به خدمات سلامت

تحلیل هزینه اثر بخشی خدمات سلامت

کسورات بیمارستان و ارائه راه کار جهت حل آن

ارزیابی عملکرد مالی بیمارستان ها

تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر کاهش هزینه های سلامت

هزینه های پرداخت از جیب افراد تحت بیمه

ارتقا کمی و کیفی بیمه های سلامت

مدیریت

مهارت های ارتباطی مدیران و رضایتمندی کارکنان

سنجش انتظارات بیماران و مراجعان بیمارستان های دولتی

عوامل موثر بر ارائه خدمات مناسب کارکنان در بیمارستان ها

یادگیری سازمانی و مدیریت تغییر

شبکه های اجتماعی و فعالیت توریسم درمانی