صفحه اصلی > چشم انداز مرکز  > معرفی مرکز 

معرفی مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت

مرکز تحقیقات اطلاع رسانی پزشکی و مدیریت بهداشتی درمانی هرمزگان با هدف توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه مدیریت اطلاعت نظام سلامت و اطلاع رسانی پزشکی و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در جهت اصلاح ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی کشور و به منظور جوابگویی به نیازهای اطلاعات  سلامت با همکاری اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشی، فعالیت خود را از دی ماه 1391 آغاز نمود.

 

اهداف مرکز

 ·         هدف کلی

ارتقای نظام اطلاعات سلامت و کاهش هزینه های مرتبط

 ·         اهداف اختصاصی

توسعه تحقیقات کاربردی و استفاده از نتایج تحقیقات در عرصه نظام سلامت

توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی

ارتقاء روابط بین بخشی و ایجاد دستور العمل های آموزشی