صفحه اصلی > چشم انداز مرکز  > اساسنامه مرکز 

 

اساسنامه مرکزتحقیقات اطلاع رسانی پزشکی و مدیریت بهداشتی درمانی

ماده 1 به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات اطلاع رسانی پزشکی و مدیریت بهداشتی درمانیکه در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده می شود برای تأمین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2 اهداف :

·         توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه " مدیریت اطلاعات نظام سلامت و اطلاع رسانی پزشکی"

·         انجام پژوهش های بنیادی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگوئی به نیازهای جامعه اسلامی

·         جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آن ها

·         تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه" مدیریت اطلاع رسانی پزشکی مدیریت بهداشتی درمانی"

·         ترغیب ، تشویق و بکار گیری محققین

·         کوشش در جلب توجه، همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

·         همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3 ارکان مرکز عبارتند از :

·         شورای عالی

·         رئیس مرکز

ماده 4 اعضای شورای عالی مرکز عبارتند از :

·         رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·         معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·         معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·         رئیس مرکز

·         سه نفر از اعضای هیأت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

ماده 5 وظایف شورای عالی مرکز به شرح زیر می باشد :  

·         تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

·         تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج از کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

·         بررسی و تصویب گزارش سالیانه فعالیت های مرکز

·         بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

·         تصویب دستورالعمل های مربوطه امور داخلی شورای عالی و دستور العمل های اجرایی مرکز تحقیقات

·         پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

·         تبصره : مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6 رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز وحکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرچهار سال یکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7 وظایف رئیس مرکز:

·         رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی ومصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده8 اعضاء مرکز

·         مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر می باشد:

·         اعضاء پیوسته: کلیه اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

·         اعضاء وابسته: کلیه اعضاء هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9  منابع مالی مرکز:

·         درآمد های حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

·         کمک و هدایای اشخاص حقیقی وحقوقی

·         اعتبارات دولتی در صورت تخصیص  

·         باتوجه به مصوبه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید. بدیهی است درصورتی که طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی و نحوه ارزشیابی آنها مصوب30 /2/81 شورای گسترش دانشگاه ها مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید این اساسنامه بلااثر خواهد شد.