صفحه اصلی > Affiliation 

فارسی

مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

 

English

Health Information Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran